شبکهیک شبکه فارغ از هرنوع فعالیتی که دربستر آن انجام می شود،اجزای نسبتا ثابتی دارد که این اجزا بسته به نوع کارکرد شبکه می توانند به اشکال مختلفی بایکدیگر تعامل داشته باشند .به طور کلی یک شبکه دارای سه جزءاصلی می باشد.

مدیریت شبکه

گره های شبکه (گره عبارت است از سازمان ،نهاد ،مرکز،ارگان ،شرکت ،وکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان همکار در شبکه به فعالیت می پردازند)

تعاملات موجود در شبکه

منبع اصلی مطلب : معماران ارتباطات شهری
برچسب ها : شبکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اجزای شبکه :