شناسی ,جامعه ,جامعه شناسیگرچه روشن اندیشی بردورکیم نیز مانند کنت اثری منفی گذاشته بود ،اما این جنبش برکار او تاثیرهای مثبتی نیز داشت (برای مثال ،تاکید بر علم واصلاح اجتماعی )به هر روی ،دورکیم رانیز مانند کنت باید وارث سنت محافظه کاری به شمار آورد .اما در حالی که کنت خارج از محیط دانشگاهی باقی مانده بود ،دورکیم به موازات پیشرفت کارش ،پایگاه بیش از پیش محکمی در دانشگاهها به دست آورده بود.دورکیم برای جامعه شناسی مشروعیت دانشگاهی کسب کرد وآثارش در تحول جامعه شناسی به طور عام ونظریه جامعه شناسی به طور خاص ،سرانجام نقش مسلطی راایفاء کردند. 

منبع اصلی مطلب : معماران ارتباطات شهری
برچسب ها : شناسی ,جامعه ,جامعه شناسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : چکیده ای از کارهای امیل دورکیم (قسمت اول)