ارتباطاتمفهوم ارتباطات سیاسی:ارتباطات سیاسی به فرایندی گفته می شودکه براساس آن ،در جوامع دموکراتیک ،رهبران سیاسی توسط شهروندان از طریق آزادی بیان در رسانه های جمعی تحت کنترل قرار می گیرند ورهبران سیاسی نیز از طریق مجراهای ارتباطی اطلاعات شهروندان رانسبت به امور دولت تامین می کنند.

منبع اصلی مطلب : معماران ارتباطات شهری
برچسب ها : ارتباطات
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : پژوهش در زمینه ارتباطات سیاسی (قسمت اول)