مرحله ,جهان ,کنند مرحلهبه عقیده کنت :نه تنها جهان ،بلکه گروهها،جوامع،علوم،افراد،وحتی اذهان آز همین سه مرحله عبور می کنند.

مرحله اول:مرحله الهیاتی است که جهان تاسال 1300میلادی در آن به سر می برد.

مرحله دوم:مرحله مابعدطبیعی است که تقریبا از 1300تا 1800 میلادی رادر برمی گیرد.ویژگی این دوران ،اعتقاد به این بود که نیروهای انتزاعی مانند طبیعت ونه خدایان تشخیص یافته ،هرچیزی رادرنهایت تبیین می کنند.

مرحله سوم:سرانجام در سال 1800 جهان وارد مرحله اثباتگرایانه شد که شاخص آن اعتقاد به علم است .در این مرحله انسانها گرایش به این دارند که از جستجوی علتهای مطلق (خدا یا طبیعت )دست بردارند وبه جای آن برمشاهده جهان اجتماعی وطبیعی به خاطر کشف قوانین حاکم برآنها ،تاکید ورزند.

منبع اصلی مطلب : معماران ارتباطات شهری
برچسب ها : مرحله ,جهان ,کنند مرحله
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : قانون سه مرحله ای آگوست کنت